Δεκ 29

Υγεία και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας

Aποστολή της ΤΕΧΝΟΦΩΤ είναι να παρέχει στους πελάτες της κατασκευές επιγραφών και ψηφιακών εκτυπώσεων καθώς και κάθε λύση σήμανσης  υψηλής ποιότητας, σε συνεργασία με τους προμηθευτές της  με του οποίους φροντίζει για την ανάπτυξη και εξάπλωση των τεχνολογιών εκείνων που είναι οι  φιλικές προς το περιβάλλον και απόλυτα συμβατές με τις επαγγελματικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.

Επιπλέον, η υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης που συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα, δείχνει τη δέσμευση της ΤΕΧΝΟΦΩΤ να σέβεται το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΤΕΧΝΟΦΩΤ θεωρεί την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της ως αυτονόητη προτεραιότητα.  Για το σκοπό αυτό, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου της Συστήματος Διαχείρισης, συγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας, σύμφωνα με το την πιστοποίηση που έχει λάβει, βάσει του προτύπου OHSAS 18001:2007. Σκοπός της είναι η πρόληψη των περιστατικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανθρώπινο τραυματισμό ή ασθένεια, ζημιές στην υποδομή, στην περιουσία και τον εξοπλισμό ή στο περιβάλλον, καθώς επίσης και σε ατυχήματα μεγάλης κλίμακας.

Toν Νοέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης  στους εργαζομένους της ΤΕΧΝΟΦΩΤ στις εγκαταστάσεις της εταιρίας με θέμα την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

 

 

Δεκ 29

Πρακτικό Συνέλευσης Εταίρων με ημερομηνια 1/10/2015

Πρακτικό Συνέλευσης Εταίρων 1/10/2015 σε μορφή PDF.